Chương Trình Trong Tháng
Events of the Month

Aug. 3-6 – Ngày Thánh Mẫu Missouri
Aug. 06 –  Đổi giờ Lễ sáng Chúa Nhật là 9:00 AM thay vì 9:30 AM
Aug. 20 –  Khai Giảng Trường Giáo Lý - Việt Ngữ - TNTT lúc 9:00 AM
Sept. 23 – Tết Trung Thu sau Lễ tối thứ bảy
Oct. 08  –  Rước Kiệu Kính Đức Mẹ Mân Côi

Thông Báo
Announcements
Photo of Tet Trung Thu Photo of Tet Trung Thu