Trưởng khu

Khu Fatima – Anh Nguyễn Henry Huy 951-496-3153
Khu Lavang – Ông Nguyễn Đức Minh 951-808-1052
Khu Thánh Gia – Anh Nguyễn Gia Hiếu 714-902-5580
Khu Lộ Đức – Ông Phạm Thế Mỹ 951-591-3806