Quý Linh Mục

 

Quý Linh Mục Đương Nhiệm:
Cha Chánh Xứ: Giuse M. Thân Như Hữu, CRM
Cha Phó Xứ: Basilio Đoàn Quang Diệm, CRM
Cha Giám Đốc: G. Baotixita Đinh Viết Luận, CRM
Cha Phó Giám Đốc: Phanxicô Salasio Tạ Tân Văn, CRM

 

Quý Linh Mục Tiền Nhiệm:

1. Cha Cố Giám Đốc:   Bùi Anh Tuấn, CRM
2. Cha Cựu Giám Đốc: Nguyễn Quang Đán, CRM / Cha Phó: Trần Ngọc Thoại, CRM
3. Cha Cựu Giám Đốc: Nguyễn Hải Dương, CRM / Cha Phó: Cha Cao Vũ Nghi, CRM / Cha Đinh Viết Luận, CRM
4. Cha Cố Giám Đốc:   Trần Mại, CRM / Cha Phó: Cao Vũ Nghi, CRM
5. Cha Cựu Giám Đốc: Nguyễn Huy Châu, CRM