Quý Linh Mục

 

Quý Linh Mục Đương Nhiệm:

Cha Chánh Xứ:        Giuse M. Thân Như Hữu, CMC 951-317- 3911
Cha Giám Đốc:         Tôma M. Nguyễn Huy Châu, CMC 417-793- 2710
Cha Phó Giám Đốc: Norbêtô M. Trương Thịnh Đạt, CMC 417-270- 7203

 

Quý Linh Mục Tiền Nhiệm:

1. Cha Cố Giám Đốc:   Bùi Anh Tuấn, CMC
2. Cha Cựu Giám Đốc: Nguyễn Quang Đán, CMC / Cha Phó: Trần Ngọc Thoại, CMC
3. Cha Cựu Giám Đốc: Nguyễn Hải Dương, CMC / Cha Phó: Cha Cao Vũ Nghi, CMC / Cha Đinh Viết Luận, CMC
4. Cha Cố Giám Đốc:   Trần Mại, CMC / Cha Phó: Cao Vũ Nghi, CMC