Quý Linh Mục

 

Quý Linh Mục Đương Nhiệm:

Cha Chánh Xứ:        Giuse M. Thân Như Hữu, CRM 951-317- 3911
Cha Giám Đốc:         Tôma M. Nguyễn Huy Châu, CRM 417-793- 2710
Cha Phó Giám Đốc: Phanxicô Salasio M. Tạ Tân Văn, CRM 417-270- 7203

 

Quý Linh Mục Tiền Nhiệm:

1. Cha Cố Giám Đốc:   Bùi Anh Tuấn, CRM
2. Cha Cựu Giám Đốc: Nguyễn Quang Đán, CRM / Cha Phó: Trần Ngọc Thoại, CRM
3. Cha Cựu Giám Đốc: Nguyễn Hải Dương, CRM / Cha Phó: Cha Cao Vũ Nghi, CRM / Cha Đinh Viết Luận, CRM
4. Cha Cố Giám Đốc:   Trần Mại, CRM / Cha Phó: Cao Vũ Nghi, CRM